Integralna interdisciplinarna istraživanja (III projekti)

III 45019 Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih

multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava

 

Osnovna istraživanja

1796 Elektrokataliza na nanomaterijalima: od model sistema do realnih katalizatora

142 056 Novi materijali za primenu u gorivim spregovima sa polimernom membranom

172 013 Proučavanje sinteze, strukture i aktivnosti organskih jedinjenja
prirodnog i sintetskog porekla

172 046 Elektrohemijska sinteza i karakterizacija nanostrukturiranih funkcionalnih
 materijala za primenu u novim tehnologijama

172 054 Razvoj, karakterizacija i primena nanostruktuiranih katalizatora i interaktivnih nosača u gorivim spregovima i elektrolizi vode

172060 Nov pristup dizajniranju materijala za konverziju i skladištenje energije

 

Međunarodni projekti

PL 509185 Ekološka kuća bazirana na ekološko prihvatljivim
polimernim kompozitnim materijalima - ECO-PCCM

Investigations of the reaction of glucose oxidation and reduction
on nanostructured nickel electrodes

Electrocatalytical processes on nanoparticles of platinium metals

Superkondenzatori visoke snage zasnovani na grafen/pseudokapacitivnim materijalima

Bilateralni projekat Hrvatska-Srbija

New Frontiers of Peer Review (PEERE)