Istorijaki pregled do 2000. godine

 

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM) je osnovan 1961. godine, od strane Izvršnog veća NR Srbije, tri fakulteta Univerziteta u Beogradu (Prirodno-matematički, Tehnološko-metalurški, Farmaceutski) i četrnaest radnih organizacija sa cele teritorije Srbije, nastavio je tradicije Državne hemijske laboratorije koju je još 1859.godine osnovao Knez Miloš Obrenović.

 

Rad u oblasti elektrohemije započet je sa osnivanjem IHTM-a 1961. godine, stvaranjem Grupe za galvanske gorive spregove kojim je rukovodio prof. Panta S. Tutundžić. U početku ova grupa se sastojala od saradnika Katedre za fizičku hemiju i elektrohemiju tehnološko-metalurškog fakulteta. Posle smrti prof. Tutundžića 1964. godine saradnici Katedre kao i novo primlјeni stalni saradnici IHTM-a uspešno nastavlјaju rad pod rukovodstvom prof. Aleksandra Despića. Krajem 1964. godine ova grupa prerasta u Odelenje za elektrohemiju sa prof. A. Despićem kao Upravnikom. Godine 1970 Odelenje se deli na dva dela: Odelenje za elektrohemiju (sa prof. Dragutinom Dražićem kao Upravnikom) i Odelenje za hemijske izvore struje (sa Dr Petrom Rakinom ka Upravnikom). Oba odelenja su se transformisala u Institute sa istim nazivom 1973. godine.


Prilikom osnivanja Institut za elektrohemiju je postavio sledeće okvire rada:

·         konverzija hemijske u električni energiju (gorivi spregovi);

·         proučavanje i izrada postupaka za elektrohemijsko neposredno dobijanje metala (Cu, Zn, Cd i dr.);

·         elektrohemijske oksidacije neorganskih i organskih jedinjenja u vodenim i nevodenim rastvorima;

·         elektrohemijski i elektrometalurški procesi i postupci u rastopima neorganskih i organskih jedinjenja;

·         korozija, zaštita od korozije i tehnološki postupci zaštite;

·         postupci i procesi galvanske tehnike;

·         proučavanje kinetike elektrodnih procesa;

·         fizičko – hemijsko i elektrohemijsko proučavanje koloidnih sistema

Iz postavlјenih tema istraživanja proistekli su mnogi Projekti iz oblasti osnovnih istraživanja od kojih navedimo samo najveće i najznačajnije:

Projekti osnovnih istraživanja

1. GALVANSKI GORIVI SPREGOVI I - IV
Rukovodilac: Prof. P. Tutundžić, akademik (do 1964. god), Prof. A. Despić, akademik
Godina: 1961 – 1969. 
Tema: Novi postupci direktne konverzije hemijske u električnu energiju
Cilј: Razvoj nisko – temperaturnog vodonično / vazdušnog sprega snage 200 W
Rezultat: Naučni radovi i saopštenja, 3 eleborata i 9 patentnih prijava. Napravlјen je iprototip baterije.
Institucije učesnici na Projektu: IHTM – CEH, TMF

2. PROBLEMI ELEKTROHEMIJSKOG I HEMIJSKOG TALOŽENјA, RASTVARANјA I KOROZIJE METALA I LEGURA
Rukovodilac: Prof. M.Karšulin, akademik (Zagreb)
Rukovodilac dela Projekta u IHTM – CEH-u: Prof. A. Despić, akademik
Godina: 1968 - 1972
Tema: Formulisana u nazivu Projekta
Cilј: Objedinjavanje istraživanja i znanja iz ove oblasti na nivou SFRJ.
Rezultat: Naučni radovi, publikacije i saopštenja.
Institucije učesnici na Projektu: IHTM – CEH, TMF (Beograd, Zagreb, Skoplјe), Institut “Ruđer Bošković” i Institut za fiziku (Zagreb), Institut tehničkih nauka – SANU (Beograd)

3. METALIKA
Rukovodilac: Prof. A. Despić, akademik
Godina: 1976 – 1995. (Projekat je trajao 4 petogodišnja ciklusa)
Tema: Elektrohemijsko taloženje metala i legura, korozija i zaštita, makromorfologija elektrodepozita.
Cilј: Ispitivanje elektrohemijskih procesa vezanih za površinsku obradu i koroziju metala i legura.
Rezultat: Naučni radovi, publikacije i saopštenja.
Institucije učesnici na Projektu: IHTM – CEH, TMF, Institut tehničkih nauka – SANU, Institut za nuklearne nauke – “Vinča”, Polјoprivredni fakultet.

4. ELEKTRODIKA I ELEKTROKATALIZA
Rukovodilac: Prof. D. Dražić, akademik
Godina: 1976 – 1980. 
Tema: Elektrokataliza izdvajanja vodonika na titanu i anodnih procesa na platini.
Cilј: Dobijanja parametara vezanih za karakterizaciju ovih procesa.
Rezultat: Naučni radovi, publikacije i saopštenja.
Institucije učesnici na Projektu: IHTM – CEH, TMF

5. ELEKTRODIKA, ELEKTROKATALIZA I ELEKTROHEMIJSKA KONVERZIJA ENERGIJE
Rukovodilac: Prof. D. Dražić, akademik, Prof. R. Adžić, akademik
Godina: 1981 – 1995. (Projekat je trajao 3 petogodišnja ciklusa)
Tema: Elektrodni i drugi materijali u elektrohemijskim procesima i elektrohemijske reakcije značajne za konverziju energije.
Cilј: Ispitivanja oksidacije nekih organskih molekula na monokristalnim elektrodama od platine i redukcija kiseonika na monokristalima zlata i platine, izučavanje elektrokatalize na prelaznim metalima i elektrohemijski procesi na neplemenitim metalima.
Rezultat: Naučni radovi, publikacije i saopštenja.
Institucije učesnici na Projektu: IHTM – CEH, TMF, , Institut tehničkih nauka – SANU, Agronomski fakultet, Čačak, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Centar za multidisciplinarne studije, Beograd.

6. FUNDAMENTALNA ISTRAŽIVANјA POVRŠINE MATERIJALA I ELEKTROHEMIJSKIH PROCESA ZA NOVE TEHNOLOGIJE
Rukovodilac: Prof. D. Dražić, akademik (koordinator)
Godina: 1988 – 1991. 
Tema: Fundamentalna istraživanјa površine materijala i elektrohemijskih procesa za nove tehnologije
Cilј: Objedinjavanje istraživanja i znanja iz ove oblasti na nivou SFRJ.
Rezultat: Monografija predata Saveznom Ministarstvu za nauku. Svi radovi su saopšteni na Simpozijumu u Aranđelovcu.
Institucije učesnici na Projektu: IHTM – CEH, TMF (Beograd, Zagreb, Split, Skoplјe), Institut “Ruđer Bošković” i Institut za fiziku (Zagreb), Institut tehničkih nauka – SANU (Beograd), Institut za nuklearne nauke – “Vinča” (Beograd)

7. ELEKTRODIKA I ELEKTROKATALIZA - 02E20
Rukovodilac: Prof. D. Dražić, akademik (koordinator)
Godina: 1996 – 2000. 
Institucije i istraživači:

·         Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Centar za Elektrohemiju:

Dr Amalija Tripković, naučni savetnik; Prof. Dragutin Dražić, akademik; Dr Milka Avramov-Ivić; naučni savetnik; Dr Jovan Popić, docent; Dr Vladislava Jovanović, naučni savetnik; Dr Aleksandar Dekanski, viši naučni saradnik; Dr Radoslav Adžić, naučni savetnik, akademik; Dr Svetlana Štrbac, viši naučni saradnik; Dr Ksenija Popović, viši naučni saradnik; Mr Jelena (Momčilović) Lović, istraživač saradnik.

·         Agronomski fakultet, Čačak:

Mr Lenka Ribić-Zelenović, asistent; Dr Miroslav Spasojević, redovni profesor; Dr Milica Cvijović, docent.

·         Hemijski fakultet, Beograd:

Suzana Burojević, asistent pripravnik.

·         Institut za ispitivanje materijala - IMS D.D. u mešovitoj svojini, Beograd:

Dr Časlav Lačnjevac, naučni saradnik.

·         Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd:

Dr Ljilјana Gajić-Krstajić, naučni saradnik; Dr Borka Jović, naučni saradnik.

·         Polјoprivredni fakultet, Zemun:

Dr Milan Jakšić, redovni profesor.

·         Rudarsko-geološki fakultet, Beograd:

Dr Svetlana Popov, redovni profesor; Dr Dušica Vučinić, docent.

·         Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd:

Dr Snežana Gojković, docent; Mr Tanja Vidaković, asistent; Dr Branimir Grgur, docent; Dr Ljilјana Vračar, vanredni profesor; Dr Milan Vojnović, redovni profesor; Mr Vladimir Panić, istraživač pripravnik; dr Branislav Nikolić, redovni profesor; Mr Jelena Zotović, asistent; Dr Vesna Mišković-Stanković, vanredni profesor; Dr Darko Šepa, redovni profesor; Dr Nedelјko Krstajić, vanredni profesor.

 

Projekat 02E20 se sastojao iz šest podprojekata:

·         Podprojekat 1: Elektrodni i drugi materijali u elektrohemijskim sistemima;

·         Podprojekat 2: Elektrohemijski procesi na neplemenitim materijalima;

·         Podprojekat 3: Elektrokataliza na monokristalnim i modifikovanim površinama;

·         Podprojekat 4: Elektrokataliza na prelaznim metalima;

·         Podprojekat 5: Adsorpcija površinskih supstanci na mineralima;

·         Podprojekat 6: Vodonična energija.

 

Centar za elektrohemiju je bio nosilac tri podprojekta u okviru projekta ELEKTRODIKA I ELEKTROKATALIZA i to:

·         Podprojekat 1 – ELEKTRODNI I DRUGI MATERIJALI U ELEKTROHEMIJSKIM SISTEMIMA;

o   Izdvajanja hlora

o   Redukciju kiseonika i izdvajanje vodonika

o   Oksidaciju malih organskih molekula.

·         Podprojekat 2 – ELEKTROHEMIJSKI PROCESI NA NEPLEMENITIM MATERIJALIMA;

o   Elektrohemijska redukcija kiseonika na gvožđu i površinama modifikovanim jedinjenjima gvožđa

o   Kataforetsko taloženje zaštitnih prevlaka

o   Elektrosorpcija jona na elektrodama

·         Podprojekat 3 – ELEKTROKATALIZA NA MONOKRISTALNIM I MODIFIKOVANIM POVRŠINAMA.

o   Oksidacija metanola i drugih alkohola na monokristalnim platinskim i zlatnim elektrodama

o   Nanoskopska ispitivanja nukleacije i rasta u toku elektrodepozicije hroma na pirolitičkom grafitu (HOPG) i zlata i rutenijuma na niskoindeksnim monokristalima zlata.

o   Redukcija kiseonika na monokristalima (platine) i zlata

o   Adsorpcija anjona na monokristalima zlata, platine i srebra

o   Redukcija CO2 na rutenijum oksidu i modifikovanoj rutenijum oksidnoj elektrodi adatomima Cd i Cu

 

8. DOBIJANJE METALA I NјIHOVIH LEGURA ELEKTOHEMIJSKIM I METALURŠKIM PUTEM (METALIKA) - 02E21

Rukovodilac: Prof. A. Despić, akademik (koordinator)

Godina: 1996 – 2000.

Institucije i istraživači:

·         Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Centar za elektrohemiju:

Dr Miomir Pavlović, naučni savetnik; Prof. Aleksandar Despić, akademik; Mr Nebojša Nikolić, istraživač saradnik; Dr Jasmina Stevanović, viši naučni saradnik, Dr Rade Stevanović, naučni saradnik; Mr Maja Obradović, istraživač saradnik.

·         Centar za multidisciplinarne studije, Beograd:

Mr Nevenka Tošić, istraživač saradnik; Dr Vladimir Jović, Naučni savetnik.

·         Tehnički fakultet, Novi Sad:

Dr Leposava Šiđanin, redovni profesor; Dr Pavel Kovač, redovni profesor; Milorad Novović, asistent pripravnik.

·         Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd:

Mr Tomislav Trišović, istraživač saradnik; Dr Gordana Adžić, naučni saradnik; Dr Vedrana Marinović, naučni saradnik.

·         Mašinski fakultet, Niš:

Mr Goran Radenković, asistent.

·         Polјoprivredni fakultet, Zemun:

Dr Evica Stojilković, docent.

·         Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd:

Dr Miodrag Maksimović, redovni profesor; Dr Zorica Cvijović, redovni profesor; Dr Draginja Mihajlović, redovni profesor; Dr Velimir Radmilović, redovni profesor; Mr Vida Knežević, asistent; Dr Konstantin Popov, redovni profesor.

 

PROJEKAT 02E21 se sastojao od 6 podprojekata:

·         Podprojekat 1:     Uticaj stanja površine na proces razelektrisanja i kristalizacije;

·         Podprojekat 2:     Elektrohemijsko dobijanje i karakterizacija legura i kompozitnih materijala;

·         Podprojekat 3:     Fundamentalni problemi elektrokristalizacije metala i galvanske tehnike;

·         Podprojekat 4:     Elektrohemijsko dobijanje geometrijskih struktura mikro i nanometarskih dimenzija;

·         Podprojekat 5:     Legure nastale brzim očvršćavanjem;

·         Podprojekat 6:     Fundamentalni aspekti strukture i osobine inženjerskih materijala.

 

Centar za elektrohemiju je bio nosilac tri podprojekta u okviru projekta METALIKA i to:

·         Podprojekat 1 -    UTICAJ STANјA POVRŠINE NA PROCES RAZELEKTRISANјA I KRISTALIZACIJE;

·         Podprojekat 2 -    ELEKTROHEMIJSKO DOBIJANјE I KARAKTERIZACIJA LEGURA I KOMPOZITNIH MATERIJALA;

·         Podprojekat 3 -    FUNDAMENTALNI PROBLEMI ELEKTROKRISTALIZACIJE METALA I GALVANSKE TEHNIKE.


Međunarodni projekti

·         “PROBLEMI ELEKTROHEMIJSKOG I HEMIJSKOG TALOŽENјA I RASTVARANјA METALA”, Jugoslovensko – amrički fond, GF-31057 (NSF), 1972 – 1978. Rukovodioci: Prof. Aleksandar Despić (IHTM-Centar za elektrohemiju i Tehnološko-metalurški fakultet) i Prof. Harry B. Mark (University of Cincinnati).

·         “ISPITIVANјE ELEKTROHEMIJSKIH OSOBINA LEGURA ALUMINIJUMA SA GALIJUMOM I FOSFOROM”, Jugoslovensko – amrički fond, W-7405-ENG.48 (DOE), 1981 – 1982. Rukovodioci: Prof. Aleksandar Despić (IHTM-Centar za elektrohemiju i Tehnološko-metalurški fakultet) i Dr E. Behrin (Lawrence Livermore National Laboratory, University of California).

·         “PROBLEMI ELEKTROHEMIJSKOG I HEMIJSKOG TALOŽENјA I RASTVARANјA METALA”, Jugoslovensko – amrički fond, JFP-524 (NSF), 1982 – 1985. Rukovodioci: Prof. Dragutin Dražić (IHTM-Centar za elektrohemiju i Tehnološko-metalurški fakultet) i James Mc Breen (Brookhaven National Laboratory, Upton, New York).

·         “ELEKTROKATALIZA NA POVRŠINAMA MODIFIKOVANIM ADATOMIMA STRANIH METALA”, Jugoslovensko – amrički fond, JFP-471 (NSF), 1983 – 1986. Rukovodioci: Prof. Radoslav Adžić (IHTM-Centar za elektrohemiju) i Prof. Ernest Yeager (Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio).

·         “STRUKTURNI EFEKTI U ELEKTROKATALIZI ZA GORIVE SPREGOVE”, Jugoslovensko – amrički fond, JFP-553 (DOE), 1985 – 1988. Rukovodioci: Prof. Radoslav Adžić (IHTM-Centar za elektrohemiju) i Dr William E. O’Grady (Brookhaven National Laboratory, Upton, New York).

·         “PROBLEMI ELEKTROHEMIJSKOG I HEMIJSKOG TALOŽENјA I RASTVARANјA METALA I KOROZIJE”, Jugoslovensko – amrički fond, JFP-522 (NSF), 1985 – 1990. Rukovodioci: Prof. Dragutin Dražić (IHTM-Centar za elektrohemiju i Tehnološko-metalurški fakultet) i Dr James Mc Breen (Brookhaven National Laboratory, Upton, New York).

·         “ELEKTROKATALIZA NA POVRŠINAMA MODIFIKOVANIM ADATOMIMA STRANIH METALA”, Jugoslovensko – amrički fond, JFP-764 (NSF), 1986 – 1989. Rukovodioci: Prof. Radoslav Adžić (IHTM-Centar za elektrohemiju) i Prof. Ernest Yeager (Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio).

·         “ENERGETSKI EFIKASNI ELEKTRODNI MATERIJALI, SISTEMI, INERTAN SUBSTRAT – AKTIVIRANA POVRŠINA”, Jugoslovensko – amrički fond, JFP-675 (DOE), 1986 – 1990. Rukovodioci: Prof. Radoslav Atanasoski (IHTM-Centar za elektrohemiju) i Dr William E. O’Grady (Brookhaven National Laboratory, Upton, New York).

·         “STRUKTURNI EFEKTI U ELEKTROKATALIZI ZA GORIVE SPREGOVE”, Jugoslovensko – amrički fond, JFP-427 (DOE), 1988 – 1991. Rukovodioci: Prof. Radoslav Adžić (IHTM-Centar za elektrohemiju) i Dr William E. O’Grady (Brookhaven National Laboratory, Upton, New York).

·         EC - TEMPUS: “DEVELOPMENT OF EDUCATION AND TRAINING IN THE FIELD OF SURFACE PROCESSING”, finansijer Evropska Zajednica, Contract Nr. JEP-1530/1, 1990 – 1992. Rukovodioci: Prof. Aleksandar Despić (IHTM-Centar za elektrohemiju i Tehnološko-metalurški fakultet) i Dr A. Choms (European Accademy of Surface Technology, Schwabisch Gmund, Germany).

·         “ELEKTROHEMIJSKA REDUKCIJA UGLJENDIOKSIDA NA MODIFIKOVANIM POVRŠINAMA”, finansijer Evropska Zajednica, Contract No. CI1*-CT90-0866 (TS TS), 1991 – 1993. Rukovodioci: Prof. Radoslav Adžić (IHTM-Centar za elektrohemiju) i Prof. Dr W. Vielstich (Department of Physical Chemistry, University of Bonn, Germany).

·         “STRUKTURNI EFEKTI U ELEKTROKATALIZI ZA GORIVE SPREGOVE”, Jugoslovensko – amrički fond, JF-966 (DOE), 1991 – 1994. Rukovodioci: Prof. Radoslav Adžić (IHTM-Centar za elektrohemiju) i Dr William E. O’Grady (Brookhaven National Laboratory, Upton, New York) – prekinut zbog uvođenja sankcija.

 

Fundamentalna istraživanja urađena u svim ovim projektima su rezultirala i praktičnom primenom u privredi. Najznačajniji primenjeni rezultati su:

·         Projekat kalijumove hemije, "Župa", Kruševac (1974)

·         Razvoj tehnologije i aktiviranja titanskih anoda (1980)

·         Tehnološka linija za tvrdo hromiranje autoventila i ventila specijalne namene "Prvi partizan", Užice (1986)

·         Tehnološki  postupak proizvodnje spirala za kontracepciju, sistem Ag/Cu -BIOARGENTUM, "Galenika", Beograd (1987)

·         Projekat sinteze amonijum-perhlorata kao komponente za rekatno goviro "19 decembar", Podgorica 1989.

·         Postrojenje za proizvodnju metalnog praha reversnim strujama, "Energoinvest", Sarajevo, (1991)

·         Razvoj, usavršavanje i definisanje tehnologije proizvodnje bakarnih prahova elektrolitičkim putem, "RTB, TIR-Bor", Bor (2000)

·         Od svog osnivanja do danas IHTM – Centar za elektrohemiju objedinjavao je rad zaposlenih istraživača u Centru, saradnika sa TMF-a, kao i saradnika iz drugih institucija neophodnih za realizaciju istraživanja i Projekata. U Centru je urađen veliki broj magistarskih teza i doktorskih disertacija na poslediplomskim studijama Tehnološko-metalurškog fakulteta, Centra za multidisciplinarne studije i drugih srodnih fakulteta iz SFRJ i SRJ.

 

Centar za elektrohemiju je ostvario plodnu međunarodnu saradnju na naučnom planu (razmena informacija, školovanje kadrova, rad na zajedničkim projektima i uzajamne posete) sa poznatim svetskim elektrohemijskim centrima:

·         Case Western Reserve University, Cleveland, USA

·         Texas A&M University, College Station, USA

·         University of Berkeley, California, USA

·         University of Minnesota, Minneapolis, USA

·         University of Southampton, Engleska

·         Centre National de Recherche Scientifique, Francuska

·         Technische Universitat Drezden, DR Nemačka

·         Institut elektokhimii AN SSSR, Moskva, SSSR

·         Centralna laboratorija za hemijske izvore struje BAN, Bugarska

·         University of Milano, Italija

·         J. Heyrovsky Institute for Physical Chemistry and Electrochemistry Prag, ČSSR

·         Fritz-Haber-Institute der Max-Planck Gesellschaft Berlin, SR Nemačka

·          

Glavne reference:

·         Više od 1000 objavlјenih radova u relevantnim međunarodnim časopisima, više desetina preglednih članaka i poglavlјa u knjigama, više hilјada citata (SCI);

·         Više desetina doktorskih disertacija i magistarskih teza

·         Koordinacija i rukovođenje naučno-istraživačkim projektima:

·         Tri Oktobarske nagrade grada Beograda (1968, 1974 i 1984) i Sedmojulska nagrada Srbije (1990)

·         Osnivanje i koordinacija Biroa za hlor (1977) - stručne asocijacije proizvođača i potrošača hlora iz SFRJ

·         Osnivanje i koordinacija Centra za galvanotehniku (1989) - stručne asocijacije koja je okuplјala i aktivno sarađivala sa preko 100 preduzeća iz oblasti galvanotehnike i površinske zaštite iz SFRJ.

·         Laboratorija za elektrohemijsku konverziju energije, kao deo Centra za elektrohemiju, je u sradnji sa Fakultetom za naravoslovije in tehnologijo (Ljublјana) funkcionisala u okviru Laboratorije za hemiju UNESCO-a.

 

Najznačajniji istraživači

·         Prof. Dr  Panta Tutundžić , profesor i akademik, jedan od osnivača IHTM-a, utemeljitelj srpske elektrohemije, naučne radove iz oblasti teorijske i tehničke elektrohemije objavlјivao je u Glasniku hemijskog društva, Zeitschrift für Elektrohemie, Berichte der deutschen cheminschen Gesellschaft, Analytica Chimicakemica Acta, Glasu SAN i dr.

·         Prof. Dr Aleksandar Despić, akademik, jedan od osnivača IHTM-a , pokretač i moderator intenzivne saradnje sa vodećim institucijama u oblasti elektrohemije u zemlјi i svetu,

·         Prof. Dr Dragutin Dražić, akademik, dugogodišnji koordinator fundamentalnih projekata koji su objedinjavali razne institucije i istraživače u zemlјi; rukovodilac u međunarodnim projektima od strane IHTM - Centra za elektrohemiju.

·         Prof. Dr Radoslav Adžić, akademik, svetski poznati istraživač u oblasti fundamentalnih istraživanja u elektrokatalizi i rukovodilac od strane IHTM - Centra za elektrohemiju u međunarodnim projektima

·         Dr Radosalv Atanasoski, naučni savetnik, istaknuti istraživač u primenjenim i razvojnim elektrohemijskim istraživanjima i učesnik u razvoju tehnologije aktiviranja titanskih anoda (DSA).

·         Dr Amalija Tripković, naučni savetnik, svetski priznati radovi iz oblasti elektrohemijske konverzije energije - gorivi spregovi; jedan od vodećih učesnika na međunarodnim projektima; predsednik Naučnog veća IHTM-a u dva mandata.

·         Prof. Dr Miomir Pavlović, naučni savetnik, svetski priznati radovi iz oblasti  elektrohemijskog inženjerstva i korozije i zaštite materijala; saradnik na međunarodnim projektima; rukovodilac više projekata u saradnji sa privredom.

·         Dr Nenad Markovič, jedan od najpriznatijih elektrohemičara današnjice, početkom devedesetih godina dvadesetog veka otišao u USA, danas radi u Argonne National Laboratory kao Group Leader of the Energy Conversion and Storage Group

 

Oblast primenjenih istraživanja i usluga

·         Ostvarivanje novih i pobolјšanje postojećih elektrohemijskih tehnologija, postupaka i postrojenja uz ostvarenje kompletnih projekata i inženjering usluga u izgradnji, rekonstrukciji i modernizaciji odgovarajućih pogona.

·         elektrohemijsko dobijanje NaClO3, NaClO4 i NH4ClO4

·         elektrohemijska proizvodnja metalnih prahova, različite nasipne mase i granulometrijskog  sastava (Cu, Ni, Zn, Cd, Pb, Fe, Ag, Au, Ru)

·         proizvodnja Ca-glukonata

·         Oblast antikorozione i površinske zaštite materijala

·         projektovanje, izvođenje, održavanje i nadzor sistema zaštite od korozije i objekata izloženih uticaju atmosfere, tla, rečne i morske vode (cevovoda, pumpne stanice, pontoni, platforme, brodovi, mostovi, rashladni sistemi i dr.)

·         protektorska (anodna) i

·         aktivna (katodna) zaštita i proizvodnja opreme za pasivnu i aktivnu katodnu zaštitu

·         elektroforetska zaštita

·         Projektovanje i konstruisanje galvanotehničkih linija različitih kapaciteta, namena i stepena složenosti

·         servisiranje i rekonstrukcija svih linija domaćeg i stranog porekla

·         poseduje sopstvenu galvansku liniju za pojedinačnu i maloserijsku proizvodnju (zaštitu delova) gotovo  svih metalnih prevlaka

·         vrši metalizaciju većine plastičnih masa

·         vrši atestiranje zaštitnih prevlaka.

·         Tehnologija i proizvodnja titanskih elektroda sa aktivnom katalitičkom prevlakom na bazi oksida plementiih metala (DSA-anode), za  hloralkalne elektrolize i galvanske pogone.

·         Proizvodnja, reaktivacija i popravka svih tipova aktiviranih titanskih anoda (u obliku ploče, šipke ii mreže) po sopstvenoj tehnologiji.

·         Proizvodnja hlorinatora za pitku vodu i sprečavanje obrastanja u rashladnim sistemima.

·         Primenjena istraživanja u hemijskim izvorima struje.

·         Izvor električne energije zasnovan na elektrohemijskom sistemu reaktivni metal-vazduh sa stalnim elektrolitom ("Metalna sveća").

·         Primena elektrohemijskih postupaka u zaštiti životne sredine.

·         Proizvodnja hemikalija kvaliteta p.a.

·         Pomoćna sredstva za hemijsku i metalnu industriju (sredstva za hemijsko i elektrohemijsko odmašćivanje, nagrizanje, dekapiranje, fosfatiranje).

·         Senzori i elektrohemijske metode kontrole

·         Valaorizacija sekundarnih sirovina i otpadnog materijala

·         Konsalting usluge u vezi transfera novih tehnologija koje u sebi sadrže elektrohemijske postupke.

 

Pregled prodatih usluga na tržištu

·         Osnivač i nosilac aktivnosti Biroa za hlor 1977. (stručna asocijacija proizvođača hlora u Jugoslaviji),

·         Osnivač i nosilac aktivnosti Centra za galvanotehniku 1989. (stručna asocijacija sa preko 100 preduzeća iz oblasti galvanotehnike i površinske zaštite materijala),

·         Fabrika kalijumove hemije "Župa" - Kruševac, 1974.

·         Razvoj tehnologije, proizvodnja i reparacija aktivnih titanskih anoda za potrebe hlor-alkalne industrije, 1980. [Proizvodnja, zamena i transfer tehnologije  dimenziono stabilnih anoda (DSA) sa aktivnim prevlakama oksida plemenitih metala, svih oblika i dimenzija - u obliku ploča, šipki ili mreže. U prethodnoj i sadašnjoj Jugoslaviji proizvedeno i reaktivirano više od 5000 anoda].

·         Tehnološki postupak za proizvodnju srebrnog praha kontrolisane veličine čestica, TUP "Nikola Mašanović" - Dubrovnik, 1980.

·         Novi proizvodni postupak dobijawa EKG senzora, elektroda na bazi sistema Ag/AgCl za jednokratnu upotrebu  "Mihajlo Pupin", Beograd, 1984.

·         Tehnološka linija za tvrdo hromiranje auto-ventila i ventila specijalne namene, "Prvi partizan" - Užice, 1986.

·         Novi proizvodni postupak dobijanja EKG senzora, elektroda na bazi sistema Ag/AgCl za jednokratnu upotrebu, "Interflow", Beograd, 1986.

·         Novi proizvodni postupak proizvodnje spirala za kontracepciju, sistem Ag/Cu - BIOARGENTUM, "GALENIKA"- Beograd, 1987.

·         Eksperimentalno postrojenje za proizvodnju metalnog praha reversnim strujama, "ENERGOINVEST - CIRM", Sarajevo, 1991.

·         Tehnološki postupak tvrdog hromiranja valјaka za grafičku industriju, "AMB GRAFIKA", Novi Sad, 1991.

·         Tehnološki postupak sanacije i zaštite od korozije vertikalnih prihvatnih posuda za skladištenje voćnih kaša zapremine 75 m3, "Budimka" - Požega, 1993.

·         Sprečavanje taloženja sonih naslaga u posudi za toplјenje NH4NO3 i reaktoru za proizvodnju azot-suboksida  i sprečavanje pojave korozije, "TEHNOGAS", Beograd, 1994.

·         Razvoj postupka nanošenja srebra i specijalnih legura za potrebe železnice i gradskog saobraćaja, "MINEL-ELVO", Beograd, 1994.

·         Razvoj tehnološkog postupka zaštite od korozije aluminijumskih tuba za kozmetičke proizvode, "Merima", Kruševac, 1994.

·         Tehnološki postupak dobijanja zaštitno-dekorativnih, tvrdih i poroznih prevlaka hroma, "ŽUPA" - Kruševac, 1995.

·         Razvoj postupka za zaštitu od korozije instalacija sa geotermalnom vodom, PIK "7 juli", Debrc, Beograd, 1996.

·         Izrada tehničke dokumentacije i probnog pogona za grejanje geotermalnom vodom, PIK "7 juli", Debrc, Beograd, 1997.

·         Razvoj tehnološkog postupka za zaštitu bakarnog praha od oksidacije i razrada njegove primene, RTB TIR - Bor, 1997.

·         Legure za antikorozionu zaštitu, "FADIP", Bečej, 1997.

·         Razvoj, usavršavanje i definisanje tehnologije proizvodnje bakarnih prahova elektrolitičkim putem nasipne mase (2,1 - 2,6) g/cm3 i granulometrijskog sastava +250 mm (45-55)%, RTB TIR - Bor, 1998.

·         Tehnološki postupak elektrohemijske aktivacije procesa bezstrujnog taloženja legura nikla, "FADIP", Bečej, 1999.

·         Razvoj, usavršavanje i definisanje tehnologije proizvodnje bakarnih prahova elektrolitičkim putem nasipne mase (0,9 - 1,95) g/cm3, RTB TIR - Bor, 2000.

·         Sanacija i zaštita od korozije dela mostova i cevovoda oko objekta elektrolize "ŽUPA" - Kruševac, 2000.

·         Tehnološki postupak nanošenja prevlake tvrdog hroma na pito cev tip 1135-1, "Teleoptik-Žirskopi", Begorad-Zemun, 2000.

·         Tehnološki postupak fosfatiranja čeličnih konstrukcija autobusa, "Ikarbus", Zemun, 2000.

·         Razvoj, usavršavanje i definisanje tehnologije proizvodnje bakarnih prahova elektrolitičkim putem zadatih karakteristika, RTB, Bor, 2000

·         Depozicija srebra i ispitivanje dobijenih prevlaka, IMTEL, Beograd, 2000

·         Istraživanje uticaja deblјine sloja bakra i srebra na uzorcima, IHTM-CMM, Beograd, 2000

·         Ispitivanje uzoraka talasovoda merenjem deblјine prevlaka srebra. Merenje hrapavosti i zaštita srebrenjem, "MOMA STANIJLOVIĆ", Beograd, 2000

·         Sanacija i zaštita od korozije dela mostova i cevovoda oko objekta elektrolize, ŽUPA, Kruševac, 2000

·         Razrada tehnološkog postupka nanošenja tvrdog hroma na pito cev, TELEOPTIK, Beograd, 2000

·         Ispitivanje epoksi-poliesterske prevalke na čeličnim limovima, LOZNICA-ELEKTRO, Loznica, 2000

·         Izrada detalјne analize uticaja samostalne radnje na životnu sredinu, ANTIKOR, Beograd, 2000

·         Izrada detalјne analize uticaja farbanja na životnu sredinu, MINEL, Beograd, 2000

·         Razvoj sredstava za fosfatiranje čeličnih konstrukcija autobusa, IKARBUS, Zemun, 2000

·         Rad na delu projekta "Fizičko-hemijski procesi u tehnologiji savremenih materijala", SANU, Beograd, 2000