Интегрална интердисциплинарна истраживања (ИИИ пројекти)

ИИИ 45019 Синтеза, развој технологија добијања и примена наноструктурних мултифункционалних материјала дефинисаних својстава

III 43004

 

Основна истраживања

1796 Електрокатализа на наноматеријалима: од модел система до реалних катализатора

III 43004

172013 Проучавање синтезе, структуре и активности органских једињења
природног и синтетског порекла

III 43004

142 056 Нови материјали за примену у горивим спреговима са полимерном мембраном

III 43004

172 046 Електрохемијска синтеза и карактеризација наноструктурираних функционалних
 материјала за примену у новим технологијама

III 43004

172 054 Развој, карактеризација и примена наноструктуираних катализатора и интерактивних носача у горивим спреговима и електролизи воде

III 43004

172060 Нов приступ дизајнирању материјала за конверзију и складиштење енергије

III 43004

 

Међународни пројекти

PL 509185 Еколошка кућа базирана на еколошко прихватљивим
полимерним композитним материјалима - ECO-PCCM

III 43004

Investigations of the reaction of glucose oxidation and reduction
on nanostructured nickel electrodes

III 43004

Electrocatalytical processes on nanoparticles of platinium metals

III 43004

Суперкондензатори високе снаге засновани на графен/псеудокапацитивним материјалима

Билатерални пројекат Хрватска-Србија

New Frontiers of Peer Review (PEERE)