Центар за електрохемију данас има 18 запослених - 17 доктора наука и једног магистра наука),односно 13 научних саветника, 2 виша научна сарадника, једног научног сарадника и 2 истраживача сарадника. Основна активност Центар је фундаментални научноистраживачким рад на поЉу електрохемије и електрохемијског инжењерства. Центар се бали и примењеним истраживањима у областима галванотехнике, електрометалургије, примене електрохемијских поступака у заштити човекове средине, електрохемије и хемије халогена, електро- аналитичке хемије и електрохемијских сензора, електродних и других материјала од интереса за електрохемијску технологију и корозије и заштите од корозије. Кроз истраживачко-развојни рад развијају се нове и побоЉшавају постојеће електрохемијских технологије и поступци.

Акумулирано знање, високообразовни научно-стручни кадар, савремена опрема, повезаност са водећим институцијама у области електрохемије у свету, развијене сопствене технологије омогућују ЦЕХ да нуди различите технологије, малосеријске производње и услуге у више области.

 

Капитална опрема

Врста опреме:

СТМ / АФМ (скенирајући тунелски микроскоп / микроскоп атомских сила)

Произвођач - модел:

Veeco - Nanoscope III d

Кратак опис:

СТМ је у могућности да детектује атомску структуру испитиваног узорка. Опсег површина које је могуће анализирати је од 50 x 50 до 500 x 500 nm. Ограничење: могуће је анализирати само проводне или полупроводне узорке

АФМ поред анализе структуре узорака омогућава одређивање еластичности, тврдоће и континуалности полимерних, металних и других филмова на различитим супстратима. Опсег површина које је могуће анализирати је од 500 x 500 nm до 125 x 125 μm. Не постоји ограничење природе узорка, могу се анализирати и непроводни материјали. Анализа је могића и у течној фази, односно у реалним условима.

Контакт особа:

Душан Трипковић, dusan@ihtm.bg.ac.rs  

 

Стандардна опрема

Врста опреме:

Галваностати – потенциостати (већи број различитих инструмената)

Произвођач - модел:

BioLigic, VoltaLab, AutoLAB, BAS, PAR...

Кратак опис:

У питању је општа електрохемијска опрема за стандардна електрохемијска мерења: циклична волтаметрија, поларизациона мерења, EIS, хронопотенциометрија, корозиона мерења и многа друга.

Контакт особа:

Владимир Панић, panic@ihtm.bg.ac.rs, Владислава Јовановић, vlad@tmf.bg.ac.rs 

 

Доступност опреме
Сва опрема којом располаже Центар доступна је, како за истраживачке активности, тако и у комерцијалне сврхе.
О условима коришћења неопходно је контактирати особе наведене испод кратког описа појединачне опреме наведене на овој страници.